Skip to content

Regulamin sklepu internetowego

§1

Postanowienia wstępne

 1. Regulamin dotyczy Sklepu internetowego dostępnego pod adresem internetowym https://zielenina.cooking/sklep
 2. Regulamin określa warunki zawierania i rozwiązywania umów o dostarczenie treści cyfrowych oraz o świadczenie usług drogą elektroniczną przez Magdalenę Cielengę-Wiaterek Zielenina, ul. Daszyńskiego 188, 44-100 Gliwice, nip 631 237 47 59 regon 381459306, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, a także określa postępowanie reklamacyjne.
 3. Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów jak i Przedsiębiorców oraz Przedsiębiorców na prawach konsumenta.

§2

Definicje

Użyte w Regulaminie definicje należy rozumieć następująco:

 1. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym https://zielenina.cooking/sklep
 2. Sprzedawca – Magdalenę Cielengę-Wiaterek Zielenina, ul. Daszyńskiego 188, 44-100 Gliwice, nip 631 237 47 59 regon 381459306
 3. Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu i korzystający z jego funkcjonalności,
 4. Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,
 5. Użytkownik – osoba dokonującą zakupu produktu, tj. osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, zwana dalej także Klientem,
 6. Przedsiębiorca – Klient prowadzący działalność gospodarczą w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej,
 7. Przedsiębiorca na prawach konsumenta – osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 8. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.
 9. Produkt elektroniczny – treść cyfrowa w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, którą Użytkownik otrzymuje w ramach zawartej ze Sprzedawcą umowy o dostarczenie treści cyfrowych, a która przybiera postać pliku elektronicznego; format pliku zależny jest od zawartości Materiału (np. e-book, inne materiały w formie pdf, audio/video),
 10. Usługa – usługa świadczona drogą elektroniczną, którą Użytkownik otrzymuje w ramach zawartej ze Sprzedawca umowy o świadczenie usług w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002r.o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a która przybiera postać konsultacji online,
 11. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty, umożliwiający dokonanie zakupu i dostawę Produktu.
 12. Operator płatności – system płatności elektronicznych
 13. Przelewy 24, z siedzibą w Poznaniu przy ul. Kanclerskiej 15 wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań, VIII Wydz. Gospodarczy pod numerem 0000306513 numer NIP 781-173-38-52
 14. Paypal Polska Sp. z o.o., Emilii Plater 53, 00-113 Warszawa, NIP 5252406419, KRS 0000289372
 15. Umowa – umowa zawarta na odległość z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 16. Formularz zamówienia – formularz umożliwiający złożenie Zamówienia w Sklepie i określający warunki Umowy zawartej na odległość, także dostawy i płatności
 17. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu stanowiący także regulamin sprzedaży produktów cyfrowych
 18. Rachunek bankowy sprzedawcy Mbank 52 1140 2004 0000 3702 7806 1709.

§3

Kontakt ze Sklepem

Klient może kontaktować się ze Sprzedawcą za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres sklep@zielenina.cooking

§4

Zagadnienia techniczne

 1. Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty i Usługi, niezbędne są:
  • urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową,
  • oraz aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).
 1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
 2. Sprzedawcy przysługuje prawo do przerwy technicznej w funkcjonowaniu Sklepu, niezbędnej dla planowanej, bieżącej obsługi i konserwacji serwera oraz oprogramowania Sklepu. W przypadku planowanej przerwy Klienci zostaną o tym wyraźnie powiadomieni na stronie Sklepu.

§5

Informacje ogólne

 1. Sklep prowadzi sprzedaż na terenie Unii Europejskiej.
 2. Wszystkie ceny w Sklepie są wyrażone w polskich złotych i są cenami brutto.
 3. Sklep oferuje następujące Produkty oraz Usługi:
 • ebooki,
 • szkolenia/warsztaty online
 • kursy online
 1. Wysyłka ebooków oraz dostępów do szkoleń i kursów online następuje drogą elektroniczną do 24h od zaksięgowania wpłaty na koncie Sprzedawcy. Użytkownik otrzymuje dostęp do Produktu w wysyłanej automatycznie wiadomości e-mail, w której znajduje się aktywny link do zakupionego Produktu.
 2. Produkty elektroniczne oraz materiały niezbędne do realizacji szkoleń, warsztatów i kursów online stanowią utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych, do których prawa autorskie przysługują Sprzedawcy. Dalsze rozpowszechnianie produktów elektronicznych przez Użytkownika lub Konsumenta bez zgody Sprzedawcy stanowi naruszenie praw autorskich przysługujących Sprzedawcy i może skutkować odpowiedzialnością cywilną lub karną.
 3. Zakazane jest dostarczanie przez kupującego treści o charakterze bezprawnym, w szczególności przez przesyłanie takich treści w ramach formularzy dostępnych w Sklepie.

§6

Zakładanie konta w sklepie

 1. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty i Usługi znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 6 Regulaminu, albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.
 2. W celu założenia Konta w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji. Wymagane jest podanie następujących danych: imię i nazwisko Klienta, adres, numer telefonu, adres e-mail.
 3. Logowanie na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.
 4. Założenie Konta w Sklepie jest bezpłatne.
 5. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat, usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adres podany w § 3.

§ 7

Zasady składania Zamówienia

W celu złożenia Zamówienia należy:

 1. Jeśli wybrano opcję złożenia Zamówienia bez rejestracji, należy:
 • wybrać Produkt lub Usługę będącą przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Dodaj do koszyka”,
 • wypełnić Formularz zamówienia, wpisując dane odbiorcy Zamówienia oraz adres,
 • wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia,
 • wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i kliknąć przycisk “Kupuję i płacę”,
 • potwierdzić zamówienie, dokonując płatności w określonym terminie, w wybrany wcześniej sposób, z zastrzeżeniem § 8 pkt 3.
 1. Jeśli wybrano opcję złożenia Zamówienia z rejestracją (założeniem Konta), należy:
 • przy pierwszym zamówieniu wypełnić Formularz zamówienia, wpisując dane odbiorcy Zamówienia oraz adres, a także zaznaczyć pole “Stworzyć konto?”,
 • przy kolejnych zamówieniach zalogować się do Sklepu,
 • wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia,
 • wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i kliknąć przycisk “Kupuję i płacę”, potwierdzić zamówienie, dokonując płatności, w wybrany wcześniej sposób.
 1. Po skutecznym dokonaniu płatności, Klient zostanie przeniesiony na stronę z potwierdzeniem zakupu. Potwierdzenie zakupu zostanie przesłane Klientowi również na adres e-mail podany w formularzu zamówienia.
 2. Z chwilą dokonania płatności Umowę uważa się za zawartą między Klientem a Sprzedawcą.
 3. Dostawa kupionego Produktu lub świadczenie Usługi następuje w sposób i w terminie wskazanym w opisie danego Produktu lub Usługi umieszczonym w Sklepie.

§ 8

Oferowane metody płatności

 1. Płatności można dokonać za pomocą szybkich płatności elektronicznych Przelewy24, PayPal. lub przelewem tradycyjnym na konto bankowe:

Magdalena Cielenga-Wiaterek Zielenina
ul. Daszyńskiego 188, 44-100 Gliwice
Numer konta Mbank: 52 1140 2004 0000 3702 7806 1709.

 1. W przypadku przelewu tradycyjnego, płatności należy dokonać w ciągu 24h od momentu złożenia zamówienia na stronie www.wswiecietresci.pl
 2. W chwili dokonania skutecznej płatności między Użytkownikiem a Sprzedawcą zostaje zawarta umowa o dostarczenie treści cyfrowej lub świadczenia usługi w zależności od złożonego przez Użytkownika Zamówienia.
 3. Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowalnych metod płatności znajdują się za stronach Sklepu i w formularzu zamówienia.

§9

Reklamacje

 1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Użytkownikowi Produkt lub Usługę wolną od wad.
 2. Użytkownik może składać reklamacje dotyczące zakupionych produktów.
 3. Reklamacja powinna zostać wysłana na adres Sprzedawcy sklep@zielenina.cookingl
 4. Reklamacja powinna zawierać dane umożliwiające identyfikację Użytkownika, przedmiot reklamacji oraz żądania związane z reklamacją. W przypadku otrzymania niekompletnej reklamacji, Sprzedawca wezwie Użytkownika do jej uzupełnienia pod rygorem pozostawienia reklamacji bez rozpoznania.
 5. Użytkownik może skorzystać z formularza reklamacji stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu
 6. Sprzedawca niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni rozpatruje reklamacje. Odpowiedź przesłana zostanie na adres e-mail Użytkownika lub w inny sposób wskazany przez Użytkownika.
 7. Postanowienia Regulaminu dotyczące Konsumentów w zakresie prawa do reklamacji stosuje się odpowiednio do Przedsiębiorców na Prawach Konsumentów.

§ 10

Prawo odstąpienia od umowy

 1. Klient będący konsumentem, który zawarł ze Sprzedawcą umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny. W tym celu Klient może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy.
 2. Postanowienia Regulaminu dotyczące konsumentów w zakresie prawa do odstąpienia stosuje się odpowiednio do przedsiębiorców na prawach konsumenta.
 3. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie dotyczy treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od Umowy.
 4. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie dotyczy umowy o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
 5. Klient powinien poinformować Sprzedawcę o zamiarze odstąpienia od umowy pisemnie pocztą elektroniczną lub pocztą na adres podany w §1 Regulaminu przed upływem terminu podanego w punkcie 1 niniejszego paragrafu.
 6. Klient może skorzystać w tym celu z wzoru formularza odstąpienia od umowy stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.
 7. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca zwraca Klientowi wszystkie otrzymane od Klienta płatności, nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o odstąpieniu Klienta od Umowy. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.

§ 11

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku z zawartymi umowami na odległość na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.
 2. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Konsument ma możliwość:
 • zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą,
 • do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą,
 • skorzystania z bezpłatnej pomocy w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
 • Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

§ 12

Dane osobowe i pliki Cookies

Zasady przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies zostały opisane w Polityce prywatności i plików cookies dostępnej pod adresem https://zielenina.cooking/polityka-prywatnosci

§ 13

Postanowienia końcowe

 1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.
 2. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji w Sklepie.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn, tj.: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw, w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. Zmiany wchodzą w życie z dniem ich publikacji w Sklepie.
 4. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie zawarcia umowy.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta oraz ogólnego rozporządzenia o ochronie danych; ogólne rozporządzenie o ochronie danych.

 

Na tej stronie wykorzystujemy cookie. Aby kontynuować użytkowanie strony (treść poprawnie się wyświetli po akceptacji), zaakceptuj politykę prywatności. polityka prywatności

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close